• 2017 წლის IV კვარტალში, წინასწარი შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.7% შეადგინა, ხოლო 2017 წლის წლიურმა ზრდის ტემპმა-4.8%. 2017 წლის IV კვარტალში წლიური ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელმა 6.7% შეადგინა, რაც მაღალია ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებულ მიზნობრივ მონაცემთან (4%) შედარებით.
  • 2017 წლის IV კვარტალში ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები 9.2%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო ხარჯებმა და არაფინანსური აქტივების შეძენამ 11.4%-ით მოიმატა. 2017 წლის IV კვარტალის მდგომარეობით, სახელმწიფო ვალის ნაშთი 12.6%-ით გაიზარდა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით

• 2017 წლის III კვარტალში, წინასწარი შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.4% შეადგინა, ხოლო 2017 წლის პირველ სამ კვარტალში 4.7%. 2017 წლის III კვარტალში წლიური ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელმა 6.0% შეადგინა, რაც მაღალია ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებულ მიზნობრივ მონაცემთან (4%) შედარებით.
• 2017 წლის III კვარტალში ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები 7.2%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო ხარჯებმა და არაფინანსური აქტივების შეძენამ 6.1%-ით 

• 2017 წლის II კვარტალში, წინასწარი შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) საშუალო რეალურმა ზრდამ 4.0% შეადგინა, მათ შორის: აპრილში 2.1%, მაისში 5.3%, ხოლო ივნისში 4.6%. 2017 წლის II კვარტალში წლიური ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელმა 6.6% შეადგინა, რაც მაღალია ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებულ მიზნობრივ მონაცემთან (4%) შედარებით.
• 2017 წლის II კვარტალში ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები 17.7%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო ხარჯებმა და არაფინანსური აქტივების შეძენამ 12.2%-ით მოიმატა. 2017 წლის II კვარტალის მდგომარეობით, სახელმწიფო ვალი 15.3%-ით გაიზარდა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით.

• 2017 წლის I კვარტალში, წინასწარი შეფასებით, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) საშუალო რეალურმა ზრდამ 5.0% შეადგინა, მათ შორის: იანვარში 5.2%, თებერვალში 4.4%, ხოლო მარტში 5.3%. 2017 წლის I კვარტალში წლიური ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელმა 4.9% შეადგინა, რაც მაღალია ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებულ მიზნობრივ მონაცემთან (4%) შედარებით.
• 2017 წლის I კვარტალში ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლები 18.7%-ით გაიზარდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ხოლო ხარჯებმა და არაფინანსური აქტივების შეძენამ 5.9%-ით მოიმატა. 2017 წლის I კვარტალის მდგომარეობით, სახელმწიფო ვალი 9.5%-ით გაიზარდა წინა წლის ამავე პერიოდთან