პერიოდული ანგარიშგების კალენდარი

იხილეთ ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილების პერიოდული ანგარიშგების კალენდარი:

 

                                  2019 წელი                                                             2018 წელი

 

 

                               2016 წელი