ორგანიზაციული სტრუქტურა და ადამიანური რესურსები

ადმინისტრაცია

 

ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილება

მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილება

ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის განყოფილება