მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვა

 

მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვა საბიუჯეტო ოფისის მიერ მზადდება ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ფორმატით.
ყოველთვიური ანგარიში მოიცავს თვის მაკროეკონომიკური მოვლენების მოკლე აღწერას და ძირითადი ტენდენციების გამოვლენას. კვარტალური ანგარიში გულისხმობს მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვას კვარტალურ ჭრილში, ეკონომიკის განვითრების ძირითადი მიმართულებების გამოკვეთასა და ანალიზს. წლიური მიმოხილვა წარმოადგეს წლის მაკროეკონომიკური განვითარების შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც აანალიზებს მნიშვნელოვან ტენდენციებს და სიღრმისეულად იკვლევს წლის განმავლობაში არსებულ ქვეყნის აქტუალურ ეკონომიკურ საკითხებს.

წლიური ანგარიშები

კვარტალური ანგარიშები

ყოველთვიური ანგარიშები

2019

2019

 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016

 2015

2015 

2015