მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვა

 

მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვა საბიუჯეტო ოფისის მიერ მზადდება ყოველთვიური, ყოველკვარტალური და წლიური ფორმატით. დეტალურად პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგების პოლიტიკის მახასიათებლებისა და ვადების შესახებ იხ. ანგარიშგების პოლიტიკა.

წლიური ანგარიშები

კვარტალური ანგარიშები

ყოველთვიური ანგარიშები

2020

2020

2020

2019

2019

 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016

2015

 2015 

 2015