მაკროეკონომიკური გარემო

ფისკალური პოლიტიკის გავლენა ეკონომიკაზე გრძელვადიან პერიოდში

ფისკალური პოლიტიკის გავლენა ეკონომიკაზე მოკლევადიან პერიოდში

მთლიანი შიდა პროდუქტი 


ინფლაცია და მდგრადი ეკონომიკური ზრდა 


დანაზოგები, ინვესტიციები და ეკონომიკური ზრდა 


გაცვლითი კურსის რეჟიმები და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა 


გაცვლითი კურსის რეჟიმები და მაკროეკონომიკური პოლიტიკა 


საერთაშორისო ეკონომიკური და ფინანსური ორგანიზაციები 


 

გამოშვების გაპი: არსი და შეფასება